Cudzysłów

JAN PAWEŁ II
Każdy musi być przygotowany do tego, że stanie przed Panem i Sędzią.

Zbigniew Herbert
We mnie jest płomień który myśli

Psalm 20
Niech Pan cię wysłucha w dniu utrapienia

Blaise Pascal
Wszystkie ludzkie nieszczęścia biorą się stąd, że człowiek nie potrafi usiedzieć cicho sam w pokoju.

List do Hebrajczyków 7,25
Chrystus zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi.

Stefan kard. Wyszyński
W Wielkim Poście Kościół podejmuje ciężką walkę o dusze ludzkie, o powrót łaski uświęcającej, o nowe życie z Bogiem.

Św. Grzegorz Wielki
Wszyscy słabi jesteśmy, ale ten jest słabszy, kto nie potrafi uznać swej słabości.

Święty Augustyn
Życie nasze w tym pielgrzymowaniu nie może trwać bez pokusy, ponieważ właśnie postęp duchowy dokonuje się przez pokusy.

Tomasz a Kempis
Kiedy człowiek dojdzie już do tego, że nie szuka pociechy w żadnym stworzeniu, wówczas dopiero zaczyna rozsmakowywać się tylko w Bogu, wówczas też z każdej sytuacji czerpie zadowolenie.

Jezus do św. Faustyny
Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako Król miłosierdzia.

Jan Paweł II
Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu.

Święty Jan Chryzostom
Panie, otwórz oczy mego serca, abym zrozumiał i wypełnił Twoją wolę, oświeć moje oczy Twoim światłem.

Jan 16,13
Gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.

Kahlil Gibran
Żegnając przyjaciela, nie płacz, ponieważ jego nieobecność ukaże ci to, co najbardziej w nim kochasz.

Benedykt XVI
Ponieważ Bóg pierwszy nas umiłował (por. 1 J 4,10), miłość nie jest już przykazaniem, ale odpowiedzią na dar miłości, z jaką Bóg do nas przychodzi.

Jan Paweł II
Niemowlę leżące w ubogim żłóbku: oto Boży znak (…) mały i delikatny, skromny i milczący, ale bogaty w moc Boga, który z miłości stał się człowiekiem.

Jan Paweł II
Chrześcijanie winni razem stanąć w obronie duchowych i moralnych wartości przeciw naciskowi materializmu i permisywizmu moralnego.

Benedykt XVI
Przemoc nie buduje pokoju, ale rodzi tylko dalsza przemoc- potęgujące się zniszczenie, które sprawia, że w ostatecznym rozrachunku przegrywają wszyscy.

Benedykt XVI
Jak ważne jest, byśmy uwierzyli w moc wiary, w możliwość nawiązania dzięki niej bezpośredniej więzi z Bogiem!

Kard. Joseph Ratzinger
Czym jest właściwie wiara? Wiara jest postawą człowieka wobec całej rzeczywistości, nie dającą się sprowadzić do wiedzy, nadaniem sensu, bez którego nie znalazłby człowiek dla siebie miejsca na świecie.

Kard. Joseph Ratzinger
Obcowanie z Bogiem stanowi jeden z absolutnie fundamentalnych elementów mego życia. Gdyby Bóg nagle przestał istnieć, moja dusza nie miałaby czym oddychać.

Benedykt XVI
Tylko miłość Boga może odnowić serce człowieka i tylko ludzkość uzdrowiona w sercu z paraliżu może powstać i iść naprzód.

Św. Efrem Syryjczyk
Kto pragnie, ten pije z radością i nie smuci się, że nie potrafi wypić źródła.

Jan Paweł II
Ubóstwo, czystość i posłuszeństwo stanowią charakterystyczne cechy człowieka odkupionego, wewnętrznie wyzwolonego z niewoli egoizmu.

Ks. Jan Twardowski
… a przecież wszystko takie proste kiedy zbliżamy się do Boga.

Św. Bazyli Wielki, biskup
Zanim otrzymaliśmy przykazanie miłowania Boga, już wcześniej, od urodzenia, została nam dana moc i umiejętność miłowania.

Ks. Jerzy Popiełuszko
Cóż może się zmienić w moim postępowaniu? Nie mogę przecież przestać służyć ludziom. Dzięki Ci, Panie, że mną się posługujesz.

Ks. Jan Twardowski
Święty Michale Archaniele z mieczem, trąbą, tarczą ciężką prowadź duszę do Nieba zwyczajną polną ścieżką.

Jan Paweł II
W pracy ludzkiej chrześcijanin odnajduje cząstkę Chrystusowego Krzyża i przyjmuje ją w tym samym duchu odkupienia, w którym Chrystus przyjął za nas swój Krzyż.

Jan Paweł II
Umowy gdańskie pozostają w dziejach Polski wyrazem (…) narastającej świadomości ludzi pracy odnośnie do całego ładu społeczno-moralnego na polskiej ziemi. Sięgają one swą genezą do tragicznego grudnia 1970 roku. I pozostają wciąż zadaniem do spełnienia!

Ryszard Krynicki
Choćbyście unicestwili wszystkie nasze świadectwa, to nawet nieme słoje drzew, to nawet nasze nieme kości powiedzą w jakich żyliśmy czasach.

Karl Rahner
Bóg może uczynić w naszym kierunku tysiąc kroków, ale ten jeden w Jego kierunku – ten musimy zrobić sami.

Kardynał Bolesław Kominek
Świeccy chrześcijanie są do tego powołani, żeby Kościół uobecniać i czynić go skutecznym w tych miejscach, gdzie może on tylko przez nich pozostać solą ziemi.

Jan Paweł II
Człowiek tylko wtedy i tak długo zamknięty jest przed Bogiem, jak długo brakuje na jego ustach tych słów: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko Tobie”.

Simone Weil
Jestem zupełnie pewna, że nie ma Boga. Znaczy to, że nic rzeczywistego nie odpowiada temu, co mogę pomyśleć, gdy wymawiam to imię. Ale to, czego nie mogę pomyśleć, nie jest złudzeniem.

Gerard Manley Hopkins
Za wszystko, co pstrokate, chwała niech będzie Panu.

Juliusz Słowacki
Żyłem z wami – cierpiałem i płakałem z wami. Nikt mi, kto szlachetny, nie był obojętny.

Alexandre Dumas, ojciec
Nic tak nie odurza serca niezdolnego do zdrady, jak posądzenie o nią.

George Bernard Shaw
Najgorszym naszym grzechem wobec bliźnich nie jest nienawiść, ale obojętność.

Jose Ortega
Delikatnie cyzelowana, troskliwie – tak jak dzieło sztuki – pielęgnowana przyjaźń, to szczyt wszechświata.

Lain
Prawdziwa przyjaźń polega na tym, żeby pozwolić przyjacielowi być tym, kim jest i kim chce być, pomagając mu z całą delikatnością być tym, kim być powinien.

Romain Gary
Nie można pytać życia o sens, można tylko samemu sens mu nadać.

Święty Ojciec Pio
Trzeba być mocnym, aby stać się wielkim: oto nasza powinność. Życie jest walką, z której nie możemy się wycofać, lecz w której musimy zwyciężyć.

Święty Ojciec Pio
Bóg chrześcijan jest Bogiem przemiany. Wprowadzasz do swego wnętrza cierpienie, a wydobywasz z niego pokój.

Yehudi Menuhin
Słowo, kiedy się je śpiewa, przenika do głębi duszy.

Antoni Gołubiew
Pokój królestwa [Bożego] jest pokojem płynącym z ufności w ostateczne zwycięstwo sprawiedliwości i dobra.

Jan Paweł II
Na Kalwarii, jednocząc się z ofiarą Syna, Maryja wnosi w dzieło zbawienia swój macierzyński wkład.

Selma Lagerlof
Jakże silna jest miłość po przejściu ogniowego chrztu cierpienia!

Edyta Stein
Jeśli się chce uczestniczyć w życiu Chrystusa, trzeba wraz z Nim przejść śmierć krzyżową.

Jan Paweł II
Ciało i Krew Chrystusa są dane dla zbawienia człowieka, całego człowieka i wszystkich ludzi.

Św. Ojciec Pio
Nie bój się przeciwności, ponieważ kładą one duszę u stóp krzyża, a krzyż umieszcza ją u bram nieba.

Thomas Merton
Jaki człowiek taka i jego modlitwa. To, czym jesteśmy, wynika ze sposobu naszego odnoszenia się do Boga.

Sobór Watykański II
Bóg powołał zgromadzenie tych, co z wiarą spoglądają na Jezusa (…) i ustanowił Kościołem (…)

Prorok Ezechiel
Czyż tak bardzo mi zależy na śmierci występnego, mówi Pan Bóg, a nie raczej na tym, by się nawrócił i żył?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.